به نام خدا

برخی از مهمترین سئوالات درس  علوم  پایه ی اول ابتدایی فصل چهارم (دنیای جانوران)

1-   1- موجودات روی زمین به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.2دسته موجودات زنده وموجودات غیر زنده

2-  2-  چند موجود زنده رانام ببر؟ انسان گیاهان جانوران

3-  3-  چند موجود غیرزنده رانام ببرید.سنگ-خاک پلاستیک

4-   4- سه ویژگی پرندگان رانام ببرید.به جای لب ودندان منقار دارند-به جای دودست دوبال دارند-بدنشان از پر پوشیده است.

5-  5-  بزرگترین پرنده ی روی زمین که نمی تواند پرواز کند چه نام دارد؟شتر مرغ

6-   6- جانوران در چه مواردی باهم فرق دارند؟از لحاظ شکل ،رنگ ،اندازه،نوع غذاوحرکت ومحل زندگی کردن با هم متفاوتند

7-  7-  ویژگی های ماهی ها رانام ببرید. باآبشش تنفس می کنند-همیشه در آب زندگی می کنند بدنشان ازپولک نرم ولغزنده پوشیده شده است.

8-  8-  جانوران از نظر غذا خوردن به چند گروه تقسیم می شوند؟2گروه جانوران گوشت خواروجانوران علف خوار

9-   9- چندجانور گوشت خوار نام ببر.سگ، شیر، گربه ،پلنگ

10 -چندجانور علف خوارنام ببرید. گاو- گوسفند بز-   اسب شتر

11-چرا جانوران حرکت می کنند؟ برای فرار از دست دشمن وبرای پیدا کردن غذا

12-جانوران چگونه حرکت می کنند؟مثال بزنید برخی شنامی کنندمثل ماهی ها  -برخی می خزند مثلمار وتمساح برخی پرواز می کنند مثل کبوتروبلبل برخی می جهند مثل کانگرو وقورباغهبرخی هم راه می روند مثل اسب- آهو- شیر

13-چندجانورمفید برای انسان رانام ببرید. گاو-گوسفند-بز-شتر-زنبورعسل-اسب-سگ-مرغ-ماهی

14-ازجانورانی ماننده گاووگوسفند چه استفاده های می کنیم.ازشیر آن ها استفاده کرده وباآن کره ،خامه،ماست،دوغوکشک درست می کنیم.همچنین از گوشت، پشم وچرم گاو هم استفاده می کنیم.

15-چندشغل که به جانوران مربوط می شودرانام ببرید.پرورش ماهی-صیادی-دامداری-مرغ داری پرورش رنبور عسل

16- چه جانورانی برای مامفید نیستند وبرای ما مشکلاتی را بوجود می آورند؟ مگس- مورچه موش سوسک  - ملخ

17 چگونه می توانیم از وجود جانوران مزاحم وغیرمفیدبرای ما دور شویم؟  بهداشت فردی  ومحیط رارعایت کنیم - جلوی پنجره ها توری بزنیم از ریختن پسمانده های غذایی درکوچه خودداری کنیم زباله ها رادرون کیسه ها وسطل آشغال بریزیم  وبه موقع دفع کنیم درآخربا حشره کش آن ها رانابودکنیم


برچسب‌ها: سئوالات علوم کلاس اول دبستان, فصل چهارم, دنیای جانوران

تاريخ : شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ | 20:2 | نویسنده : يعقوب فولادي |